Powered By Blogger

ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2011

ಅಜ್ಜನ ಹೂದೋಟ


   §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CdÓ£À£ÀÄß PÁt¯ÁUÀ°®è. EwÛÃZÉUÀµÉÖà ºÉƸÀzÁV PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ £À£ÀUÉ ¨É¼ÀV¤AzÀ ¸ÀAeÉAiÀĪÀgÉUÀÆ D¦üÃó¹£À PÉ®¸ÀªÉà DUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À¯ÁUÀ°®è. CªÀgÀÄ §ºÀ¼À C£ÀĨsÀ«PÀgÉAzÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ w½¢vÀÄÛ. DUÁUÀ vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£ÉÆßA¢UÉ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀtÚªÀ¤zÁÝV¤AzÀ F ¹nAiÀįÉèà ¨É¼ÉzÀ PÁgÀt CªÀgÀ ºÀ½îAiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÉà E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ºÀ¼É PÁ®zÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸ÀºÀd.
CªÀgÀ ªÀÄ£É vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄïÉÆAzÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÆzÉÆÃl«vÀÄÛ. ¢£Á®Æ ¸ÀAeÉ C°è CªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ £Á£ÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼À PÁ® ºÀgÀlÄwÛzÉÝ. £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀzÀÆÝ C¯ÉèÃ! £Á£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ ªÁåAiÀiÁªÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ. MAzÀÄ ¢£À C£ÉÃPÀ §tÚ §tÚzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ D vÁgÀ¹AiÀÄ  ªÉÄÃ¯É CgÀ½ ¤AwzÀݪÀÅ. CªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr CdÓ ºÉÃVzÉ £À£Àß ºÀÆzÉÆÃl? JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ZÉ£ÁßVzÉ CeÁÓ.. DzÀgÉ E°è ¨É¼ÉzÀgÉ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÄ? JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. CzÀPÀ̪ÀgÀÄ, ºÀÄZÁÑ.. £ÀªÀÄUÉ EªÀÅ PÉêÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁvÀæ, CzÉà zÀÄA©UÀ½UÉ eÉãÀÄ ºÀļÀÄUÀ½UÉ ºÀÆ«£À ªÀÄPÀgÀAzÀ¢AzÀ¯Éà DºÁgÀ C®èªÉÃ? JAzÀÄ £À¸ÀÄ£ÀPÀÌgÀÄ. £Á£ÀÆ £À¸ÀÄ£ÀPÀÄÌ PÉýzÉ ºÁUÁzÀgÉ EªÀ£Éß®è D eÉãÀĺÀļÀÄUÀ½UÉAzÀÄ £ÉqÀÄwÛ¢ÝÃgÁ? JAzÀÄ PÉýzÉ. CªÀgÀÄ ºÁUÀÆ C®è. zɪÀgÀ ¥ÀÆeÉUÉ ºÁUÉà PÉ®ªÀÅ OµÀ¢üUÀ½UÉ J¯Áè ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ £ÉqÉÆÃzÀÄ. CªÀÅUÀ½AzÀ zÀÄA© eÉãÀÄUÀ½UÀÆ G¥ÀPÁgÀªÁUÀÄvÀÛ¯Áè! JAzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸Àj¸Àj JAzÀÄ D ¢£À CªÀgÀ£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌAqÉ. D £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¢£Á ¸ÀAeÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¥Àæ±Éß PÉüÀĪÀÅzÉà PÉüÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀÄ GvÀÛgÀ ºÉüÀĪÀÅzÉà ºÉüÀĪÀÅzÀÄ!
CªÀgÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼É¢zÉݯÁè AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀtÚ ºÀ½îAiÀÄ®èAvÉ. C°ègÀĪÁUÀ PÀÆqÀ CªÀgÀ vÉÆÃl UÀzÉÝUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØ eÁUÀzÀ¯Éèà ºÀÆzÉÆÃl ªÀiÁrzÀÝgÀAvÉ. FUÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÀtÚ ¨ÉAQ¥ÉnÖUÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è §zÀÄPÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß ºÀÆzÉÆÃlªÀ£Éß°èAzÀ ªÀiÁqÉÆÃt? JAzÀÄ £ÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D ºÀ½îAiÀįÉèà £ÉªÀÄ䢬ÄA¢zÀÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¹nAiÀÄ°è PÉ®¸ÀzÀ°èzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÉÆ® vÉÆÃl UÀzÉÝUÀ¼À£É߯Áè ªÀiÁj FUÀ E°è §A¢zÁÝgÀAvÉ. FUÀ CªÀ¤UÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ. ºÉAqÀwAiÀÄÆ PÉ®¸ÀzÀ°èzÁݼÉ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀµÀÄÖ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀĪÀÇ EzÉ. »ÃUÉ E°è §AzÀ ªÉÄÃ®Æ CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀĪÀ §AiÀÄPÉAiÀiÁV ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥ÁmïUÀ¼À°è VqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ ¨É¼É¹zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ  ºÉüÀĪÀ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ PÀxÉUÀ½UÀAvÀÆ ¯ÉPÀÌ«®è. CªÀÅUÀ¼À£É߯Áè PÉüÀÄvÀÛ¯Éà £Á£ÀÆ PÉ®ªÀÅ M¼ÉîAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÉ.
CªÀgÀÄ DUÁUÀ vÀªÀÄä zÀÄBRªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. FVÃUÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÉà PÁtÄwÛ®è. d£ÀgÀ°è ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Éà E®èªÁUÀÄwÛ®è JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CeÁÓ FUÀ PÁ® §zÀ¯ÁUÁÛ EzÉ. ಜನ ZÉÃAeï DUÁÛ EzÁÝgÉ JAzÀgÉ CªÀgÀÄ K£Éà DzÀgÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£É߯Áè ©qÀ¨ÁgÀzÀ¥Áà, J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÆ ºÀÆUÀÄnÖ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀÄwÛzÉÝ.
EwÛÃZÉUÉ CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£À£ÀÄß ¨Éé ¹nÖAUïUÉ PÀ½¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ C¥Àà CªÀÄä EzÀÆÝ CªÀjAzÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ PÁgÀt CªÀjUÉ C£ÁxÀ ¥ÀæeÉÕ PÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀtÚªÀjzÁÝUÀ¯Éà w½ºÉý M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀæeÉAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ PÀvÀðªÀå DªÉÄÃ¯É CªÀgÉãÁzÀgÀÆ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁr DUÀ §Ä¢Þ ºÉýzÀgÉ CªÀgÀÄ PÉüÀ§ºÀÄzÉÃ? VqÀªÁV §UÀÎzÀÄÝ ªÀÄgÀªÁV §VÎÃvÉÃ? JAzÀÄ £ÉÆAzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. £Á£ÁzÀgÀÆ K£ÀÄ ºÉüÀ°. £À£Àß ¥ÁrUÉ ¸ÀĪÀÄä£Éà G½zÀÄ©mÉÖ.
£Á£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃj §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼Éà PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ, MAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ºÁUÉà vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ CdÓ£À ºÀÆzÉÆÃlzÀ VqÀUÀ¼É¯Áè ¨ÁrºÉÆÃVzÀÄÝzÀÄ PÀArvÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄUÀ D ¥Ámï UÀ¼À£É߯Áè ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ. C°è PÉ®ªÀÅ ¹ªÉÄAmï aîUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ gÁ² EnÖUÉUÀ¼ÀÆ PÀAqÀªÀÅ. £Á£ÀÄ K£ÀAPÀ¯ï.. ºÉƸÀzÁV K£ÁzÀÆæ PÀnÖ¹ÛÃgÁ? JAzÀÄ PÉýzÉ. CªÀgÀÄ ºËzÀÄ.. £Á¯ÁÌgÀÄ gÀƪÀÄÄ PÀnÖ¹ ¨ÁrUÉUÉ PÉÆlÖgÉ CµÀÄÖ ¯Á¨sÀªÁzÀÆæ EgÀÄvÀÛ¯Áè! JAzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CdÓ£À §UÉÎ PÉýzÉ. CªÀgÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÁÝV w½¹zÀgÀÄ. £À£ÀUÉ D ಮಾvÀ°è £ÀA©PÉ §gÀ°®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CdÓ Hj£À vÉÆÃlUÀzÉÝUÀ¼À£É߯Áè ªÀiÁj  §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ.
CzÁV PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä D¦üÃó¹£À zÁjAiÀįÉèà EzÀÝ MAzÀÄ PÀlÖqÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ºÀÆzÉÆÃl PÀArvÀÄ. CzÀgÀ°è C£ÉÃPÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ CgÀ½ £À¼À£À½¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. C°è PÉ®ªÀÅ ©½ §mÉÖ vÉÆlÖ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞgÀÄ NqÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ D CdÓ£À £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ £À£ÀUÉ D CdÓ C°èAiÉÄà ¤ÃgÀÄ  ºÁPÀÄwÛzÀÝAvÉ PÀArvÀÄ. £À£Àß PÀtÚ£ÀÄß £À£ÀUÉà £ÀA§¯ÁUÀ°®è.  ¨ÉÊPÀ£ÀÄß CvÀÛ wgÀÄV¸ÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉÃAiÉÄà D PÀlÖqÀzÀ ¨ÉÆÃqsÀÄð PÁt¹vÀÄ. ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃf ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀPÉÌ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ wgÀÄV¹zÉ. £Á£ÀÄ ¤¸ÀìºÁAiÀÄPÀ JAzɤ¹vÀÄ.
********************************************************************
¯ÉÃRPÀ
UÀuÉñÀ PÉÆ¥Àà®vÉÆÃl.
§®ªÀ½î CAZÉ, ²gÀ¹ vÁ®ÆPÀÄ.
GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè
581315
¸ÀAZÁj:9880744815

6 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. I can't read it..but i can read all other articles and the comments here but not this blog!! it's something like this:
    AwzÀݪÀÅ. CªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr CdÓ ‘ºÉÃVzÉ £À£Àß ºÀÆzÉÆÃl?’ JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ‘ZÉ£ÁßVzÉ CeÁÓ.. DzÀgÉ E°è ¨É¼ÉzÀgÉ £.

    pls see if u can correct it. Or maybe it's the problem in my system!

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ