ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2010

ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ???

ವೇದ ಪುರುಷ -'ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ'ನ
 ಸುತನಾದ -ಬ್ರಹ್ಮನ
ಸುತನಾದ -ನಾರದನ
ಸಹೋದರನಾದ -ಕಶ್ಯಪನ
ಹಿರಿ ಮಗನಾದ -ಇಂದ್ರನ
ಮಗನಾದ -ಅರ್ಜುನನ
ತಳೋದರಿ(ಹೆಂಡತಿ)ಯಾದ -ಸುಭದ್ರೆಯ
ಮಾತುಲನಾದ -ಕಂಸನ
ರೂಪದವನಾದ (ಮಾವನ ರೂಪದ) -ಜರಾಸಂಧನ
ಅತುಲ ಭುಜ ಬಲದಿ  ಕಾದಿಗೆಲಿದವನಾದ -ಭೀಮನ
ಅಣ್ಣನಾದ  -ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ
ಅವ್ವೆಯಾದ  -ಕುಂತಿಯ
ನಾದಿನಿಯಾದ  -ದೇವಕಿಯ
ಜಠರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆದಿ ಮೂರುತಿ
ಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಯಣ(ಕೃಷ್ಣ) ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹು.