ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2018

ತಿಪ್ಪೆ ಸಾಗುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ!


(ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ- ಪದ್ಯದ ಅಣಕು- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೊಳೆದದ್ದು.)

ಹಗಲಿರುಳುಳಿದಾ ಮನೆಮನೆಯಡುಗೆ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೀದಿಯೆ ನಡುಗೆ
ಗಾವುದ ಗಾವುದ ಗಾವುದ ಮುಂದಕೆ
ತಿಪ್ಪೆ ಸಾಗುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ

ಕರಿನೆರೆ ಬಣ್ಣದ ಪುಚ್ಛಗಳುಂಟು
ಮೂಗನೆ ಸೀಳುವ ವಾಸನೆಯುಂಟು
ಕೊಳೆತಿಹ ಪಳೆತಿಹ ಕಸದ ರಾಶಿಯನೆ
ತುಂಬಿದ ಕಪ್ಪನೆ ವಾಹನವುಂಟು
ತಿಪ್ಪೆ ಸಾಗುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ

ಹೊಗೆಯನು ಬಿಡುತಿಹ ವಾಹನ ಬಂತೇ
ಒಸರಿಸಿ ನರಕದ ಕಾಲುವೆಯಂತೆ
ಆ ವೈತರಣಿಯ ನೀರನು ತಾನೇ
ಹೆಚ್ಚಿಸಲೆನ್ನುತ ಒಯ್ದಿರುವಂತೆ
ತಿಪ್ಪೆ ಸಾಗುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ!

ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೊಲಸೆಲ್ಲ
ಮಂಡಲಗಿಂಡಲಗಳ ಕೆಸರೆಲ್ಲ
ತೇಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಖಂಡಖಂಡಗಳ
ಸಾರ್ವಭೌಮರಾ ನೆತ್ತಿಗೆ ಸೋಕಿ!
ತಿಪ್ಪೆ ಸಾಗುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ

ಮುಟ್ಟಿದೆ ದಿಙ್ಮಂಡಲಗಳ ಅಂಚ
ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿದೆ ತಾನೇ ಕೊಂಚ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೇ ಒಡೆಯಲು ಎಂತೋ
ಗುಂಪುಗಟ್ಟುತಿದೆ ಹಾಕಿದೆ ಹೊಂಚ
ತಿಪ್ಪೆ ಸಾಗುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ!

-ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟ