ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5, 2011

ಭಿಂಗಿ ಕುಣಿತ
ಶಿರಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನೃತ್ಯ ಭಿಂಗಿ ಕುಣಿತ.
ಇದು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ.. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಇದರ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಥಾಕಾಲದ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೇನೆ.