ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2010

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕುರಿತು

ಎಲ್ಲರೂ www.speaksanskrit.org ನ್ನು ನೋಡಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.