ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2010

ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ನಾನು ಗೀಚಿದ್ದು

ಗೆಳೆಯರೇ
             ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.
                                                                                                ನಿಮ್ಮ
                                                                                         ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟ